Client:
PL28ING/BAC

Localització:
Murcia

Any: 2021

Serveis:
· Avantprojectes i estudis d’alternatives i projectes de licitació
·Disseny estructural

Ampliació EDAR Murcia Este.

Disseny inicial de les noves edificacions corresponents a l'avantprojecte d'ampliació de l'estació depuradora d'aigues residuals a Murcia Est.

La majoria d'estructures es resolen mitjançant murs de formigó armat sobre llosa de formigó. La fonamentació està resolta mitjançant pilons prefabricats i les cobertes i façanes de les noves edificacions amb elements prefabricats.