Analisis

Anàlisis estructurals avançades

Disseny sísmic, aeroelastic, càlculs dinàmics en passarel·les i ponts de carreteres i ferrocarrils. Avaluació Interacció via-estructura i en general tot tipus d’anàlisis no lineals.

Projectes relacionats

Monitorització

Estudis de monitorització

Realitzem estudis d’auscultació per a la gestió del cicle de vida d’estructures amb diferents tecnologies d'auscultació basades en sistemes automàtics de monitorització topogràfica i altres sistemes de monitoratge de les tensions que presenten les estructures. Definició de sensors necessaris, definició de les dades esperades i tractament i anàlisis de les dades adquirides.

Projectes relacionats

Construccio

Projectes de construcció

Desenvolupem projectes constructius estructurals. Amb una visió propera i local, en els nostres projectes posen sempre el focus en la facilitat de construcció i la senzillesa estructural. Sempre amb un gran resecte al medi ambient sota els standars actuals de sostenibilitat.

Projectes relacionats

Carrega

Proves de càrrega estàtiques i dinàmiques

Projectem proves de càrrega, tant estàtiques com dinàmiques, tot establint els diversos estats de càrregues progressius de manera que es puguin contrastar les deformacions obtingudes amb les previstes en el projecte.

Projectes relacionats

id

I+D

Desenvolupament i/o suport a departaments de I+D en el disseny estructural o de producte (per exemple recolzament al disseny de torres eòliques tant offshore com terrestres).
En connivencia amb la nostra proximitat amb l’escola de camins de Barcelona, fem projectes d’investigació d’àmbit estructural.

Projectes relacionats

Manteniment-1

Plans de manteniment d’edificis industrials i d’estructures singulars

Es defineixen les tasques bàsiques d’inspecció presentant especial cura amb la detecció de símptomes de danys estructurals i totes les activitats ordinàries i extraordinàries de manteniment,  tot establint-ne les periodicitats adequades a cada actuació.

Projectes relacionats

Avantprojectes

Avantprojectes, estudis d’alternatives i projectes de licitació

Avaluem la viabilitat tècnica i econòmica de diferents tipus de solucions estructurals, tot fent una estimació econòmica, tant dels costos d’execució com de manteniment.

Projectes relacionats

Serveis017

Asistències tècniques a obra

Servei d’assistència tècnica a obra, tant en fases prèvies com a fases d’execució, destinada a avaluar i garantir la qualitat de les mateixes, el compliment de la normativa aplicable i la seva adequació a les regles de bona pràctica.

Projectes relacionats

optim

Optimització estructural

Analitzem profundament solucions estructurals projectades i avaluem la possibilitat d’optimitzar-les. Realitzem estudis comparatius per avaluar la solució estructural més econòmica. 

Projectes relacionats

uni

Formació estructural

S’ofereixen serveis de formació on-line i presencials, fets a mida per a empreses que desitgin aprofundir en determinats aspectes estructurals. Possibilitat de realitzar seminaris temàtics.

Projectes relacionats

rehabilita

Rehabilitació estructural

Fem estudis d’avaluació estructural, detectant els elements malmesos, establint-ne la urgència d’intervenció i realitzem prognosis de les mateixes. Definim els mètodes de rehabilitació, reparació i protecció de les estructures danyades.

Projectes relacionats

Audi

Auditories estructurals revisió projectes

Revisió de projectes estructurals, avaluant tant la idoneïtat estructural de la solució proposada com el desenvolupament del projecte (redacció d’esmenes estructurals dels annexes de càlcul presentats).

Projectes relacionats

rehabilita

Desenvolupem projectes constructius estructurals

Amb una visió propera i local, en els nostres projectes posem sempre el focus en la facilitat de construcció i la senzillesa estructural. Sempre amb un gran respecte al medi ambient i guiats pels estàndards actuals de sostenibilitat.

Projectes relacionats

© DovelaSingular 2021